Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch

Voor het laatst bijgewerkt:
12 december 2018


| Home | Organisatie | Werkgroepen | Nieuwsbrief | Links | Contact | ANBI | |


19 oktober 2018

Onze werkgroep TVM heeft vorig jaar het idee gekregen om te gaan onderzoeken of een PGB (persoons gebonden Budget) Sport zou kunnen worden ingevoerd.

Zij heeft met elkaar en sporters gesproken, waarin zij alle punten hebben opgenomen die van belang zijn voor mensen met een handicap om te gaan sporten. Vanuit deze gedachten is een notitie geschreven.

De leden van het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch en met name de leden die zich bezig houden met het onderwerp sport zijn heel blij met deze notitie en gaan er nu aan werken om deze binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch bekend te maken.

Notitie tbv invoering Persoons Gebonden Budget Sport en bewegen

Het is voor mensen met een handicap niet zo makkelijk om tot sporten te komen, zoals bedoeld in het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap m.n. artikel 30 (Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport)

Het gaat niet alleen om toegankelijkheid en bruikbaarheid van de sportaccommodaties, maar er zijn nog vele hobbels te nemen. Om mensen toch zoveel mogelijk te laten sporten, is het idee opgekomen om een persoonsgebonden sportbudget te gaan gebruiken.

Aan de gemeente kan worden gevraagd of zij een pilot wil invoeren. Dit budget kan in ieder geval gevonden worden in de WMO, nu al komen sportrolstoelen uit de WMO. Overigens kent de Provincie samen met Welzorg een project waarbij sporthulpmiddelen, veelal rollend materieel, een tijdje geleend kunnen worden om de sport te leren kennen.

Het gaat echter niet alleen om het hulpmiddel, want er zijn meer zaken die moeten worden geregeld;

• Aanschaf materiaal/ kleding. Naast het verstrekte hulpmiddel uit de WMO zijn er vaak andere onkosten, omdat zaken specifiek aangeschaft moeten worden om de sport te kunnen beoefenen.

• Zeer specifieke hulpmiddelen die per persoon, per beperking verschillen en niet binnen de verordening van de WMO vallen.

• Het bekostigen van vervoer tbv sportvereniging. Dit vervoer is soms wat ingewikkelder als een hulmiddel meegenomen moet worden ( bv sportrolstoel en attributen). Ook de tijden waarop je met de Regiotaxi rekening moet houden, passen niet altijd in het sportschema.

• Het bekostigen van vervoer om in competitie/wedstrijdverband te kunnen spelen. Dit is vaak buiten de eigen gemeente.

• Het regelen van begeleiding. Iemand met een handicap heeft vaker behoefte aan een begeleider, zeker ook als het gaat om meenemen van sportattributen. Soms sport een begeleider ook zelf mee om hand- en spandiensten te kunnen verrichten. Men kan deze begeleider dan ook een vergoeding aanbieden voor uren.

• Het regelen van verzorging. Het kan voorkomen dat iemand zich zonder verzorging niet kan om- en aankleden. Men kan dan zelf een afspraak maken met een zorgverlener en die zorg betalen volgens de geldende uurlonen.

Om het budget af te stemmen op de gebruiker zal wel geďndiceerd kunnen worden, maar kan ook gebruik gemaakt worden van bekende feiten betreffende de kosten van vervoer, materialen en begeleiding/zorg. Dan kan daar een raming op gemaakt worden door de sporter zelf, want het mag verwacht worden dat een sporter in staat is zijn eigen budget te beheren.

Voor het beheer kan gekozen worden voor een pas, de zgn sportpas, waarop het budget wordt gestort op een speciale rekening. Hoe dit technisch moet worden uitgevoerd, kan besproken worden en mogelijk ontwikkeld door studenten.

Op deze sportpas kan meer informatie opgenomen worden. Hierop kan ook aangegeven worden in welke klasse een sporter mee kan doen aan wedstrijden. Sportbonden kennen dat al, omdat men bij wedstrijden vaak aan moet geven in welke klasse men deelneemt, gerelateerd aan de beperking.

Hiervoor zal ook contact noodzakelijk zijn met deze specifieke sportbonden om te bekijken of een relatie gelegd kan worden naar bestaande passen. Ook dit kan als een stageopdracht worden uitgezet.

Als laatste kan een link worden gelegd naar de sportpassen die in het buitenland worden gebruikt door gehandicapte sporters, waarop in de bedoelde landen ook sprake is van kortingen in het openbaar vervoer. O.a. Duitsland zou een dergelijk systeem kennen. Hier onderzoek naar doen, kan wederom een opdracht zijn voor een stage.

RK/25 oktober 2017 Kenmerk: u2017-25-054

Zij baseren hun visie op artikel 30 van het VN-verdrag:

Artikel 30. Deelname aan het culturele leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport

 1. De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan het culturele leven en nemen alle passende maatregelen om te waarborgen dat personen met een handicap:

  a. toegang hebben tot cultuuruitingen in toegankelijke vorm;

  b. toegang hebben tot televisieprogramma’s, films, theater en andere culturele activiteiten in toegankelijke vorm;

  c. toegang hebben tot plaatsen voor culturele uitvoeringen of diensten, zoals theaters, musea, bioscopen, bibliotheken en dienstverlening op het gebied van toerisme en zo veel mogelijk toegang tot monumenten en plaatsen van nationaal cultureel belang.
   

 2. De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen om personen met een handicap de kans te bieden hun creatieve, artistieke en intellectuele potentieel te ontwikkelen en gebruiken, niet alleen ten eigen bate maar ook ter verrijking van de maatschappij.
   

 3. De Staten die Partij zijn nemen alle passende maatregelen in overeenstemming met het internationale recht om te waarborgen dat wetgeving ter bescherming van de intellectuele eigendom geen onredelijke of discriminatoire belemmering vormt voor de toegang van personen met een handicap tot cultuuruitingen.
   

 4. Personen met een handicap hebben op voet van gelijkheid met anderen recht op erkenning en ondersteuning van hun specifieke culturele en taalkundige identiteit, met inbegrip van gebarentalen en de dovencultuur.
   

 5. Teneinde personen met een handicap in staat te stellen op voet van gelijkheid met anderen deel te nemen aan recreatie, vrijetijdsbesteding en sportactiviteiten, nemen de Staten die Partij zijn passende maatregelen:

  a. teneinde deelname van personen met een handicap aan algemene sportactiviteiten op alle niveaus zo veel mogelijk aan te moedigen en te bevorderen;

  b. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap de kans krijgen handicapspecifieke sport- en recreatieactiviteiten te organiseren, ontwikkelen en daaraan deel te nemen en daartoe te bevorderen dat hen op voet van gelijkheid met anderen passende instructie, training en middelen worden verschaft;

  c. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot sport-, recreatie- en toeristische locaties;

  d. teneinde te waarborgen dat kinderen met een handicap op voet van gelijkheid met andere kinderen kunnen deelnemen aan spel-, recreatie-, vrijetijds- en sportactiviteiten, met inbegrip van activiteiten in schoolverband;

  e. teneinde te waarborgen dat personen met een handicap toegang hebben tot diensten van degenen die betrokken zijn bij de organisatie van recreatie-, toeristische, vrijetijds- en sportactiviteiten.

  

31 MEI 2018

SP EN GEHANDICAPTENPLATFORM VOEREN ACTIE TEGEN GRIND

De SP is 27 mei in actie gekomen samen met het Gehandicapten Platform ’s-Hertogenbosch tegen de aanleg van grindpaden. De actie was aan de Oosterplasweg bij de Oosterplas. Daar is ter hoogte van de hockeyclub een grindpad aangelegd naast het geasfalteerde deel. Dit verzoek was gedaan door de hockeyclub, om hun bezoekers op een veilige en zo kort mogelijke manier te laten lopen van het parkeerterrein naar de club. Hartstikke mooi bedacht natuurlijk, maar is grind wel zo handig?

‘Nee’, luidt het antwoord van Roos Kapteijns, manager van het Gehandicapten Platform. ‘Grind is voor mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel verre van handig. Je komt er niet op vooruit.’

In december is een voorstel van de SP aangenomen dat de toegankelijkheid van de groengebieden (parken, natuurgebieden) waar mogelijk ook toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een handicap.

Bram Roovers, namens de SP: ‘We waren heel blij dat dit voorstel door de gemeenteraad werd aangenomen, dat maakt het juist zo raar dat hier een grindpad is aangelegd. Het grindpad is aangelegd voor de veiligheid van de bezoekers van de hockeyclub, maar mensen in een rolstoel of met een ander hulpmiddel moeten alsnog over het asfalt. Het asfalt wat dus als onveilig wordt gezien omdat er ook auto’s rijden.’

Onder het motto ‘Bezint eer ge begrint’ vroegen de SP en het Platform aandacht voor dergelijke aanpassingen. Een actie die op steun kon rekenen van verschillende leden van de hockeyclub.

De wethouder was uitgenodigd, maar hij is niet geweest. ‘Jammer’, aldus Kapteijns.

Lees hier het artikel in het Brabants Dagblad

Kijk hier het item van DTV Den Bosch

Bron: SP Den Bosch, 31 mei 2018

  

Belasting en aftrek zorgkosten 2017: Laat geen geld liggen!

  

Handige info voor mensen met een handicap:

Overzicht parkeerplaatsen voor Gehandicapten in Den Bosch

Overzicht openbare toiletten in Den Bosch die toegankelijk zijn voor Gehandicapten

 

Handige app's voor mensen met een handicap:

Hogenood - voor het vinden van toiletten. Te downloaden in Google Play store voor Android toestellen of App store voor Apple toestellen

Onwheels - voor het vinden van parkeerplaats

Wheelmap - voor toegankelijkheid gebouwen

  

14 juni 2016 is de wet tot uitvoering van dit verdrag gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk de Nederlanden.

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Zie ook hier.

  

Nieuw: website Gewoon Gelijk

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt ook in Nederland. Wat verandert er nu in Nederland? De nieuwe website Gewoon Gelijk legt het uit.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of chronische ziekte geldt sinds juli 2016 ook in Nederland. Mensen met een beperking zijn daar heel blij mee. En terecht, het gaat hier immers om een belangrijk mensenrechtenverdrag dat recht geeft op gelijke behandeling en participatie. Maar tegelijkertijd vragen veel mensen zich ook af: wat betekent dat nou voor mij? Wat verandert er nu in Nederland?

Drie veranderingen
De website Gewoon Gelijk geeft uitleg over de drie belangrijkste veranderingen als gevolg van de ratificatie van het VN-verdrag. Die veranderingen zijn:

Uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Algemene toegankelijkheid wordt de norm.

Gemeentelijk beleid moet aansluiten bij het verdrag.

Voor wie
Vrijwel iedereen in Nederland krijgt te maken met deze veranderingen: ondernemers, leveranciers, dienstverleners, bedrijven, werkgevers, scholen, etc. Maar ook beleidmakers, belangenbehartigers en natuurlijk mensen met een beperking zelf. De website Gewoon Gelijk geeft voor al deze groepen informatie.

Gelijke behandeling

De Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is uitgebreid. De wet gold al voor onderwijs, werk, vervoer en wonen. Na de ratificatie is de wet uitgebreid met ‘goederen en diensten’. Dat betekent dat de wet nu ook geldt voor winkels, restaurants, theaters, sportverenigingen, leveranciers etc etc.

Filmpje Gewoon Gelijk
Word je ondanks het VN-verdrag en de uitbreiding van de Wet Gelijke Behandeling ogv handicap of chronische ziekte toch ongelijk behandeld? Het filmpje Gewoon Gelijk laat zien wat je kunt doen. Ga naar
www.gewoongelijk.nl/tochongelijkbehandeld.

  

Onze sponsor:

 |  |

 


 

©2018 Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch